Ozden Fashion Amsterdam

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
Ozden Fashion Kledingreparatie Amsterdam

Insulindeweg 511
1095CV Amsterdam
KvK NR Amsterdam 33232917

Artikel 1 Definities
1.1. In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Ozden fashion Kledingreparatie gevestigd in Amsterdam, die in deze Algemene Voorwaarden als Ozden fashion kledingreparatie zal worden aangeduid; Wederpartij: Een opdrachtgever die zowel particulier als zakelijk kan zijn.

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn en zullen door Ozden Fashion Kledingreparatie op verzoek worden overhandigd cq. worden toegezonden. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens via internet te raadplegen, zie: www.Ozden.nl
2.2. Het accepteren van een aanbieding van Ozden Fashion Kledingreparatie dan wel het uitvaardigen van een opdracht aan Ozden Fashion Kledingreparatie houdt in dat de wederpartij de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.
2.3. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, opdracht en overeenkomst tussen Ozden Fashion Kledingreparatie en de wederpartij, voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.4. Eventuele afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
2.5. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Ozden Fashion Kledingreparatie worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Ozden Fashion Kledingreparatie ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 3 Aanbiedingen en overeenkomsten
3.1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en Ozden Fashion Kledingreparatie behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
3.2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de opdracht van de wederpartij door Ozden Fashion Kledingreparatie.  Ozden Fashion Kledingreparatie is gerechtigd opdrachten te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de opdracht te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een opdracht niet wordt geaccepteerd, deelt Ozden Fashion Kledingreparatie dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de opdracht.
3.3. Ozden Fashion Kledingreparatie kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijke verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Ozden Fashion Kledingreparatie niet tot levering van een deel van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4 Verstelwerkzaamheden
4.1. Onder verstelwerkzaamheden wordt verstaan alle herstel, verstel of reparatiewerkzaamheden aan kleding of andere materialen.
4.2. Verstelwerkzaamheden worden verricht aan de hand van door Ozden Fashion Kledingreparatie opgenomen maten of/alsmede door de wederpartij verstrekte gegevens en/of opgegeven instructies en/of schetsen.
4.3. De juistheid van de door de wederpartij verstrekte gegevens en/of opgegeven instructies en/of schetsen komt geheel voor risico van de wederpartij. De onjuistheid van die gegevens en/of opgegeven instructies en/of schetsen kan nimmer aan Ozden Fashion Kledingreparatie worden tegengeworpen.

Artikel 5 Voorschotten, prijzen en betalingen
5.1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Voor bedrijven is de prijs exclusief BTW
5.2. Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie vooraf dan wel bij het afhalen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
5.3. Betaling geschiedt contant door particulieren, door zakelijke klanten contant of per internet bankieren binnen 7 dagen na aflevering.
5.4. In sommige situaties is het niet mogelijk van te voren precies vast te stellen wat de totale prijs zal zijn. In deze gevallen betaalt de wederpartij een voorschot. Het voorschot dient om de te maken kosten te dekken en wordt na het voltooien van de opdracht verrekend met het door de wederpartij verschuldigde bedrag. In geval van een voorschot zullen de werkzaamheden worden opgeschort, totdat het voorschot is ontvangen.
5.5. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, is de wederpartij gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Ozden Fashion Kledingreparatie.

Artikel 6 Verwerkingstijd, afhalen en bezorgen
6.1. Verwerkingstermijnen zijn indicatief en gelden als zodanig niet als fatale termijnen.
6.2. Overschrijding van de verwerkingstermijn geeft de wederpartij of derden geen aanspraak op schadevergoeding of het recht tot ontbinding van de overeenkomst, behoudens indien er sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Ozden Fashion Kledingreparatie.
6.3. Ter verwerking aan Ozden Fashion Kledingreparatie geleverde kleding en materialen kunnen na behandeling worden afgehaald op het adres van Ozden Fashion Kledingreparatie. Zonder afhaalbewijs is afhalen slechts mogelijk indien de wederpartij zich legitimeert, waarbij de naam en het adres op de opdrachtbon overeen dienen te komen.
6.4. Indien de wederpartij kiest voor bezorging, is Ozden Fashion Kledingreparatie gerechtigd om op het door de wederpartij opgegeven adres te bezorgen.

Artikel 7 Opdrachten en aansprakelijkheid
7.1. De wederpartij dient Ozden Fashion Kledingreparatie voorafgaande aan de opdracht op de hoogte te stellen van (verborgen) gebreken, vlekken, kleurverschillen in de door de wederpartij aangeleverde kleding en/of materialen.
7.2. Voor misverstaan, verminkingen, beschadiging van kleding en/of materialen die de wederpartij aan Ozden Fashion Kledingreparatie ter hand stelt, is Ozden Fashion Kledingreparatie niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Ozden Fashion Kledingreparatie.

Artikel 8 Reclames
8.1. Onder reclame dient te worden verstaan alle grieven van de wederpartij ter zake de hoedanigheid van de geleverde zaken.
8.2. De wederpartij heeft de verplichting de geleverde zaken, verstelde kleding of materialen bij aflevering te controleren op tekorten en/of beschadigingen.
8.3. De wederpartij heeft de verplichting om bij voltooiing van de opdracht te onderzoeken of de uitvoering aan de overeenkomst beantwoord.
8.4. Geringe afwijkingen in kleur, voor zover redelijkerwijs niet vermijdbaar, geven de wederpartij geen recht te reclameren.
8.5. Reclames betreffende zichtbare gebreken dienen binnen 24 uur na ontvangst van de zaken aan Ozden Fashion Kledingreparatie kenbaar te zijn gemaakt. In het geval dat gebreken niet op een eenvoudige wijze kunnen worden geconstateerd, dienen reclames uiterlijk binnen drie dagen aan Ozden Fashion Kledingreparatie kenbaar te zijn gemaakt.
8.6. De zaken waarop de reclame betrekking heeft dienen door de wederpartij voor Ozden Fashion Kledingreparatie ter beschikking te worden gehouden. Behoudens schriftelijke toestemming van Ozden Fashion Kledingreparatie is het de wederpartij niet toegestaan de zaken, kleding en materialen waarop de reclame betrekking heeft aan Ozden Fashion Kledingreparatie te retourneren.
8.7. In geval van een gerechtvaardigde reclame is Ozden Fashion Kledingreparatie uitsluitend verplicht om zo spoedig mogelijk tot vervanging of herstel over te gaan, zonder dat Zoden Fashion Kledingreparatie aansprakelijk kan worden gesteld voor eventueel door de wederpartij of derden geleden schade. Voor deze vervanging of herstel kunnen kosten in rekening worden gebracht, indien niet is voldaan aan de in artikel 11a en 11b gestelde garantievoorwaarden.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
9.1. Ozden Fashion Kledingreparatie is niet aansprakelijk voor door de wederpartij geleden en te lijden schade, tenzij de geldende wettelijke regelingen en/of de onderhavige voorwaarden uitdrukkelijk anders bepalen.
9.2. Ozden Fashion Kledingreparatie is slechts aansprakelijk indien en voor zover er sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Ozden Fashion Kledingreparatie. Het recht op schadevergoeding door Ozden Fashion Kledingreparatie is te allen tijde beperkt tot personen- en zaakschade. In het bijzonder is de vergoeding van gevolgschade door Ozden Fashion Kledingreparatie uitgesloten.
9.3. Ozden Fashion Kledingreparatie is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door derden in opdracht van Ozden Fashion Kledingreparatie ten behoeve van de wederpartij verleende diensten of geleverde zaken, verstelde kleding of andere materialen.

Artikel 10 Overmacht
10.1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Ozden Fashion Kledingreparatie in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de opdracht op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door dit aan de wederpartij schriftelijk mee te delen en zonder dat Ozden Fashion Kledingreparatie gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Ozden Fashion Kledingreparatie kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11 Garantie op materiaal
11.1. Ozden Fashion Kledingreparatie staat in voor deugdelijkheid, evenals de kwaliteit van de door haar geleverde zaken, een en ander met in acht name van wat elders in deze Algemene Voorwaarden is bepaald.
11.2. Ozden Fashion Kledingreparatie verleent uitsluitend op de door haar geleverde en verwerkte materialen garantie. De garantie geldt gedurende twee kalendermaanden vanaf de datum van levering of afhaaldatum.
11.3. Garantieaanspraken omvatten slechts het vervangen respectievelijk het herstellen van de betrokken materialen.
11.4. Aanspraken op garantie worden niet erkend indien de materialen voor andere dan de normale doeleinden worden gebruikt dan wel op onoordeelkundige wijze worden behandeld, gebruikt of onderhouden of indien de wederpartij wijzigingen aan de geleverde zaken heeft aangebracht.
11.5. Indien het herstel of de vervanging van de materialen door de wederpartij zelf plaatsvindt, erkent Ozden Fashion Kledingreparatie geen garantieaanspraken.

Artikel 12 Garantie op verstelwerkzaamheden
12.1. Ozden Fashion Kledingreparatie staat in voor deugdelijkheid, evenals de kwaliteit van de door haar uitgevoerde verstelwerkzaamheden, een en ander met in acht name van wat elders in deze Algemene Voorwaarden is bepaald.
12.2. Ozden Fashion Kledingreparatie  verleent garantie op de door haar uitgevoerde verstelwerkzaamheden dan en alleen dan als aan de volgende garantievoorwaarden is voldaan:
–  Er is voldaan aan de wasadviezen gegeven door de medewerkers van Ozden Fashion Kledingreparatie, inzake het voorkomen en tegengaan van het krimpen, het optreden van
    kleurverschillen of andere verwering en slijtage van de kleding en/of materialen.
–  De kleding of materialen zijn door Ozden Fashion Kledingreparatie afgespeld
    en de wederpartij gaat akkoord met de aanpassing(en) door het verlenen van de
    opdracht aan Ozden fashion Kledingreparatie.
–  De kleding is gepast of de materialen zijn gecontroleerd door de wederpartij bij het
    afhalen, dan wel binnen 24 uur na het afhalen. En eventuele gebreken zijn binnen
    24 uur na het afhalen telefonisch of mondeling gemeld bij Ozden Fashion Kledingreparatie.
12.3. Indien en slechts indien aan deze garantievoorwaarden is voldaan, zal Ozden Fashion Kledingreparatie kosteloos de benodigde aanpassingen maken. Garantieaanspraken omvatten slechts het aanpassen of herstellen van het eerder verrichtte verstelwerkzaamheden.
12.4. Aanspraken op garantie worden niet erkend indien:
–  De wederpartij niet heeft voldaan aan de wasvoorschriften.
–  De kleding of materialen niet door Ozden Fashion Kledingreparatie afgespeld.
–  De wederpartij de kleding niet heeft gepast of de materialen niet heeft
    gecontroleerd bij het ophalen, dan wel gepast binnen 24 uur na het afhalen en
    eventuele problemen binnen 24 uur na het afhalen telefonische of mondeling heeft
    gemeld bij Ozden Fashion Kledingreparatie.
12.5. Indien de garantie op verstelwerkzaamheden niet wordt erkend, omdat niet is voldaan aan de garantievoorwaarden is het aan Ozden Fashion Kledingreparatie om voor verdere aanpassing, zijnde een nieuwe opdracht, de volledige kosten in rekening te brengen volgens de door Kledingreparatie Corry gestelde prijzen, dan wel een beperkte korting te geven.

Artikel 13 Diversen
13.1. Wanneer door Ozden Fashion Kledingreparatie gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen. De wederpartij kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Ozden Fashion Kledingreparatie deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.

Artikel 14 Geschillen
14.1. De rechter in de vestigingsplaats van Ozden Fashion Kledingreparatie is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Ozden Fashion Kledingreparatie het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
14.2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 15 Toepasselijk recht
15.1. Op elke overeenkomst tussen Ozden fashion Kledingreparatie en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing.
15.2. Indien één of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Ozden Fashion Kledingreparatie in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Ozden Fashion Kledingreparatie vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

Artikel 16 Betreffende de Algemene Voorwaarden
16.1. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze Algemene Voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
16.2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst

Winkelwagen